آدرس

تهران- خیابان کارگر شمالی- روبروی خیابان دهم
دانشکده ی علوم و فنون نوین

تلفن

۰۰۹۸۲۱۸۶۰۹۳۱59

.