معرفی

در آزمایشگاه تئوری اطلاعات و کدینگ، سامانه‌هایی تصمیم‌یار برای شناسایی و ارزیابی منابع اطلاعاتی طراحی می‌گردند. تمرکز اصلی ما در این آزمایشگاه بر روی سه حوزه زیر است:
    - تئوری اطلاعات و کدینگ
    - مدل‌سازی و شبیه‌سازی
    - سامانه‌های تصمیم‌یار