افراد | آزمایشگاه تئوری اطلاعات و کدینگ
مهدی تیموری
عضو هیئت علمی، سرپرست آزمایشگاه
پست الکترونیک : mehditeimouri [at] ut.ac.ir
کارشناسی : مهندسی برق، مخابرات، دانشگاه تهران، ایران
کارشناسی ارشد: مهندسی برق، مخابرات سیستم، دانشگاه تهران، ایران
دکتری: مهندسی برق، دانشگاه تهران، ایران

زمینه‌های پژوهشی:
 • تئوری اطلاعات و کدینگ
 • مدل‌سازی و شبیه‌سازی
 • سامانه‌های پشتیبان تصمیم
 • عطیه خدادادی
  دانشجوی کارشناسی ارشد
  پست الکترونیک :
  ati.khodadadi[at] ut.ac.ir

  موضوع پایان‌نامه‌ :
 • دسته‌بندی کدگذار‌های صوت با پارامتر‌های کدگذار نامعلوم
 • ریحانه فکوری
  دانشجوی کارشناسی ارشد
  پست الکترونیک :
  reyhane.fakouri [at] ut.ac.ir

  موضوع پایان‌نامه:
 • دسته‌بندی کدگذار‌های تصویر با پارامتر‌های کدگذار نامعلوم
 • مهسا بانک توکلی
  دانشجوی دکتری
  پست الکترونیک :
  m_banktavakoli[at] ut.ac.ir

  موضوع رساله :
 • توصیف خودکار غده‌های ریوی و رگ‌های متصل به آن‌ها در سی‌تی اولیه ریه برای تشخیص عفونت‌ها از غده‌های سرطانی
 • علی شریفیان
  دانشجوی کارشناسی ارشد
  پست الکترونیک :
  a.sharifian [at] ut.ac.ir

  موضوع پایان‌نامه:
 • بازشناسی کور کدهای چرخشی باینری کوتاه شده